Privacy Statement AVG

Salon inbalance face- & bodycentre, gevestigd op de Wouwsestraatweg 155, 4622 AE te Bergen op Zoom Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Wouwsestraatweg 155
4622 AE Bergen op Zoom
Nederland
+31 622603112

Loes Frijters-Tempelaars is de Functionaris Gegevensbescherming van inbalance face- & bodycentre Bergen op Zoom. Zij is te bereiken via het bovenstaande mobiele nummer.

Persoonsgegevens die wij verwerken 

inbalance face- & bodycentre verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat jij gebruik maakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt.

Hier bijgevoegd vind jij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- & achternaam;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Adresgegevens;
- Telefoonnummer & e-mailadres;

- Met toestemming eventueel afgegeven fotomateriaal;
- Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

inbalance face- & bodycentre verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Gezondheid;
- Gegevens van personen ouder dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Echter, we kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als jij er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaande gegevens. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

inbalance face- & bodycentre verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Voor het afhandelen van jouw betaling;

- Om jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn tijdens een volgende behandeling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameflyer;
- Jou te kunnen bellen/e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Jou te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
- Jou de mogelijkheid te geven een account aan te maken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

inbalance face- & bodycentre neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van inbalance face- & bodycentre) tussen zit. Inbalance face- & bodycentre gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Een Exel-bestand. Dit is in gebruik voor de opslag van de klantgegevens om contact te kunnen onderhouden, informatie over de klant te kunnen bewaren om deze beter van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek en om de boekhouding in orde te maken. Dit programma (en back-up) zijn door de ontwikkelaars van het programma en door inbalance face- & bodycentre voorzien van beveiliging. Daarbij wordt inbalance face- & bodycentre extra ondersteunt door een IT-bedrijf (Random Solutions uit Breda) die extra zorg draagt voor hardware & software, namelijk Office 365.

​- JouwWeb, websitebeheer. Voor het hosten van de website en webshop van inbalance face- & bodycentre. De gegevens van de contactaanvragen lopen via JouwWeb & Outlook middels een server. Zij gebruiken de klantgegevens van inbalance face- & bodycentre niet voor eigen doeleinden. JouwWeb heeft een eigen privacy statement, welke is in te zien via: www.JouwWeb.nl

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

inbalance face- & bodycentre bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Naam, adres, woonplaats       : Voor de duur dat de persoon klant is bij inbalance face- & bodycentre
Contactgegevens                     : Voor de duur dat de persoon klant is bij inbalance face- & bodycentre
Klantinformatie                         : Voor de duur dat de persoon klant is bij inbalance face- & bodycentre

NB: De klant wordt op de hoogte gesteld tijdens de intake dat deze gegevens worden bewaard met de reden daarvan. Indien de klant hier bezwaar tegen heeft, zullen er geen gegevens zoals hierboven vernoemd worden opgeslagen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

inbalance face- & bodycentre verstrekt geen informatie aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

inbalance face- & bodycentre gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken hiervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heb jij het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door inbalance face- & bodycentre en heb jij het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van jou, waarover wij beschikken, in een computerbestand naar jou of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saloninbalance.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Inbalance face- & bodycentre wil jou er tevens op wijzen dat jij de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

inbalance face- & bodycentre neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via een van de volgende kanalen:

1: Salon inbalance face- & bodycentre Wouwsestraatweg 155, 4622 AE Bergen op Zoom

2: info@salonibalance.nl

3: Mobiel: +31 622603112

4: WhatsApp: inbalance face- & bodycentre

 

Hartelijk dank namens

Salon inbalance face- & bodycentre